.

Budavar Restaurant Budapest, Hotel Mercure Buda Budapest

Budavar Restaurant Budapest, Hotel Mercure Buda Budapest
1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.Reservierung Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Mercure Buda**** Budapest - Akciós Mercure Buda Hotel - Budapest Reservierung